กลยุทธ์การขายห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์โรงแรม โดยการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ


การขายห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมให้ได้ดี และมีประสิทธิภาพ โรงแรมต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ทางด้าน Website Marketing ที่ดี ไม่ใช่มีเพียงแค่มีเว็บไซต์แล้วจะสามารถขายห้องพักของโรงแรมให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นโดยไม่มีการนำเอากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้งาน เพราะในโลกของการตลาดและการขายห้องพักบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีการแข่งขันกันสูง

การที่โรงแรมมีเว็บไซต์ของตนเอง แต่ไม่มีกลยุทธ์ในการนำมาใช้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการมีโบรชัวร์ของโรงแรมไว้แจกให้แก่ลูกค้าเมื่อต้องการ หรือเป็นเพียงสื่อนำเสนอสำหรับพนักงานขายใช้เปิดให้ลูกค้าได้ดูเมื่อทำการนำเสนอสินค้าและบริการระหว่างกระบวนการขายที่ทำได้วันละไม่กี่รายแต่เพียงเท่านั้น และไม่สามารถสร้างยอดขายเพิ่มเติมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เพราะลูกค้าเหล่านี้จะซื้อผ่านพนักงานขายเป็นหลัก ดังนั้นโรงแรมจึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างและพัฒนากลยุทธ์การใช้งานเว็บไซต์ของโรงแรมเอง เพื่อใช้ในด้านการตลาดและการขายของโรงแรมดังนี้

1.Traffic Optimization  คือการเพิ่มจำนวนผู้ชมให้แก่เว็บไซต์ของโรงแรมด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง Online และ Off-Line เพื่อให้เว็บไซต์ของโรงแรมเป็นที่รู้จักของลูกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต
2.Click Through Rate Optimization  คือการเพิ่มจำนวนผู้ที่คลิ๊กเข้ามาชมเว็บไซต์จากผลการค้นหาคำ (Search Result) ใน Search Engine ต่างๆ ที่มี Meta Tilte กับ Meta Description เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะดึงดูด หรือชักนำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคลิ๊กเข้าไปชมรายละเอียดของเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของโรงแรม
3.Conversion Rate Optimization  คือการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากผู้ชมเว็บไซต์มาเป็นลูกค้าโดยการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมให้มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
4.Website Analytics  คือการวิเคราะห์เว็บไซต์ในด้านต่างๆ เพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นำมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และจัดทำกลยุทธ์ต่างๆ ตามความต้องการของโรงแรมต่อไป

ถ้าโรงแรมทั้งหลายสร้างและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ของตนเองมาใช้ในด้าน Website Marketing  และบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างรอบด้าน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมตนเองได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร

หรือที่เรียกว่าสารสนเทศ ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลักที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆว่า ไอที (IT) รัฐบาลไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้มาก กระบวนการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการจัดเก็บ ข้อมูลข่าวสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีนั้นได้ถูกกล่าวถึงกันมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้เองหลังจากอินเตอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลาย โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจ งานด้านการสื่อสาร งานในสายการผลิต งานด้านบริการ เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จุดเด่นของเทคโนโลยีสารสนเทศคือ เน้นศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน จัดการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีระบบเคลื่อนที่ เช่น มือถือ และการจัดการธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวกับสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

- การเปลี่ยนเป็นสังคมสารสนเทศ ปัจจุบันสังคมโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
- การทำงานที่ไร้เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา
- ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ

การนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์

•  ระบบสารสนเทศทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว
•  ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งมีปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ดำเนินการได้โดยเร็ว
•  ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ทำให้มีการติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทันที
•  ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพื่อเอื้ออำนวยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่อยู่ในระบบของซัพพลายทั้งหมด

การพัฒนาเว็บบริการสารสนเทศเพื่อตอบรับเทคโนโลยีสมัยใหม่


เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น ต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ นอกจากนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต

การพัฒนาเว็บบริการสารสนเทศเพื่อตอบรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำได้ไม่ยาก โดยคงจะต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ของ การพัฒนาเว็บ ว่าหน่วยงานหรือห้องสมุดท่าน ต้องการให้เว็บมีเป้าหมายเพื่ออะไร สอดรับการเป้าหมายองค์กรหรือไม่ ไม่ใช่พัฒนาเว็บเพราะหากแค่ให้มี หรือเห็นคนอื่นมี ทั้งนี้เว็บห้องสมุด หรือเว็บบริการสารสนเทศ จำเป็นต้องมีฟังก์ชันมากกว่านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด โดยต้องเริ่มจากการกำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ชัดเจน โดยการวิเคราะห์ผู้ใช้ทั้งมิติบุคคล และมิติพฤติกรรมที่เกี่ยวกับไอซีที เช่น พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ ICT รูปแบบการเข้าใช้งาน เพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บให้รองรับการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ควรศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ แล้วพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาปรับให้เข้ากับเว็บไซต์ สำคัญที่สุดเนื้อหาที่นำเสนอต้องทันสมัย ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ผู้ใช้ ทำได้ไม่ยากในยุคนี้ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์จากข้อมูลเดิมก่อน จากนั้นจึงพัฒนาเว็บที่ติดตั้งเครื่องมือ Web Analytics เช่น Google Analytics, Truehits.net แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ประเมินเพื่อปรับปรุงเว็บอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาสำคัญของเว็บบริการสารสนเทศคือ ต้องพิจารณาผู้ใช้ให้ครอบคลุมเพราะผู้ใช้อาจจะเป็นไปได้ทั้งนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ICT และยังอาจจะเป็นนักวิจัย นักวิชาการที่ไม่ถนัดไอซีที และมีความต้องการเฉพาะแตกต่างจากนักเรียนนักศึกษาก็ได้

การพัฒนาเว็บยังต้องใส่ใจถึง การสื่อถึงภาพลักษณ์องค์กร ในหลายมมิติ เพราะปัจจุบันเว็บมักจะเป็นด่านแรกของการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้นหากข้อความต่างๆ ที่เขียนในเว็บมีความผิดพลาดย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ หน่วยงานจึงควรใส่ใจการเขียนคำ โดยเฉพาะคำที่มักเขียนผิดบ่อย คำทับศัพท์ นอกจากนี้การใช้สี การใช้โลโก้ ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกทางหนึ่ง

 

การพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย และโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้น และมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นโครงการที่เชื่อมโยงโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ครู และนักเรียน ได้เข้าถึงศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งความรู้จากทั่วโลกได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่นี้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนทำการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาร่วมกันบนเครือข่าย ต่อจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 2542 ในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาทั่วประเทศที่มีความพร้อมรวม 5,000 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเลขหมายพระราชทาน 1509 ได้ฟรีโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของครูและนักเรียนนั้น เนคเทคได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยนี้ กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่

การให้บริการเครือข่ายแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบริการ helpdesk เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้งานด้านกิจกรรมบนเครือข่าย อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ของโครงการเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้แก่ โรงเรียน ครู อาจารย์ และ นักเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไป และยังเป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ของโรงเรียนจากทุกภาคทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน ได้แก่ เกมส์แข่งขันตอบปัญหา Digital Library ประจำสัปดาห์สำหรับเยาวชน โครงการ SchoolNet & ThaiBikeWorldและการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ เช่น GLOBE, ThinkQuest เป็นต้น งานพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับครู และนักเรียน ได้จัดทำโครงการโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เพื่อเป็นการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย โครงการพัฒนาเครื่องมือสร้างเว็บเพจอย่างง่าย การจัดทำโครงการ “ประกวดเว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน” โดยร่วมมือกับกรมวิชาการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ การจัดทำโครงการ “พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล โดยโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา” โดย ร่วมงานกับกรมสามัญศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมต่างๆบนเว็บไซต์

การพัฒนาโปรแกรมต่างๆบนเว็บไซต์

การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ใช้เป็นแนวทางในการลงรหัสโปรแกรม ผู้ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอาจใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการออกแบบ อาทิเช่น คำสั่งลำลอง (Pseudocode) หรือ ผังงาน (Flow chart) การออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ต้องพะวงกับรูปแบบคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ให้มุ่งความสนใจไปที่ลำดับขั้นตอนในการประมวลผลของโปรแกรมเท่านั้น การเขียนโปรแกรมเป็นการนำเอาผลลัพธ์ของการออกแบบโปรแกรม มาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องให้ความสนใจต่อรูปแบบคำสั่งและกฎเกณฑ์ของภาษาที่ใช้เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนั้นผู้เขียนโปรแกรมควรแทรกคำอธิบายการทำงานต่างๆ ลงในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมนั้นมีความกระจ่างชัดและง่ายต่อการตรวจสอบและโปรแกรมนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

การทดสอบโปรแกรมเป็นการนำโปรแกรมที่ลงรหัสแล้วเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบกฎเกณฑ์ของภาษา และผลการทำงานของโปรแกรมนั้น ถ้าพบว่ายังไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้น สร้างแฟ้มเก็บโปรแกรมซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำโปรแกรมเข้าผ่านทางแป้นพิมพ์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำ ใช้ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์แปลโปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็นภาษาเครื่อง โดยระหว่างการแปลจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษา ถ้าคำสั่งใดมีรูปแบบไม่ถูกต้องก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมาเพื่อให้ผู้เขียนนำไปแก้ไขต่อไป ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด เราจะได้โปรแกรมภาษาเครื่องที่สามารถให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลของโปรแกรม โปรแกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษา แต่อาจให้ผลลัพธ์ของการประมวลผลไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจำเป็นต้องตรวจสอบว่าโปรแกรมประมวลผลถูกต้องตามต้องการหรือไม่ วิธีการหนึ่งก็คือ สมมติข้อมูลตัวแทนจากข้อมูลจริงนำไปให้โปรแกรมประมวลผลแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขโปรแกรมต่อไป การสมมติข้อมูลตัวแทนเพื่อการทดสอบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะของข้อมูลตัวแทนที่ดีควรจะสมมติทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในเงื่อนไขต่างๆ ได้ครบถ้วน นอกจากนี้อาจตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยการสมมติตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ทีจะประมวลผล แล้วทำตามคำสั่งทีละคำสั่งของโปรแกรมนั้นๆ วิธีการนี้อาจทำได้ยากถ้าโปรแกรมมีขนาดใหญ่ หรือมีการประมวลผลที่ซับซ้อน